บริการ


จำหน่าย และ  รับซ่อม

 

                    เครื่องมือสำรวจ   เครื่องมือโยธา ล้อวัดระยะ    เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 

                เครื่องหาพิกัดสัญญาณจากดาวเทียม GPS  เครื่องมือก่อสร้าง  เครื่องตีเส้นจราจร  สว่านไฟฟ้า   ปั๊มน้ำ ปั๊มลม  

                ตู้ เชื่อม  งานจราจร อุปกรณ์ดับเพลิง และ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง  

 

            สนใจสอบถามลายละเอียดและราคา  

           086-332-5251 , 086-664-1151   คุณแอน

        1. OVER HAUL

                 - ถอดล้ำงทำควำมสะอำดทั้งภำยในและภำยนอก

                 - ใส่ไขหล่อลื่นจุดหมุนทุกจุด

                 - ปรับตั้งกล้องให้พร้อมใช้งำน

                 - พร้อมออกหนังสือรับรองกำรปรับตั้ง ( Certificated letter )

       2. ต้องกำรหนังสือรับรองกำรปรับตั้ง ( Certificated letter ) ใบละ 200 บำท ตกล้อง 1 ชุด

       3. รำคำดังกล่ำวยังไม่รวม ค่ำอะไหล่และค่ำบริกำรรับ-ส่งสินค้ำ

       4. ค่ำบริกำร รับและส่ง สินค้ำ (ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) ครั้งละ 400 บำท

        5. รำคำดังกล่ำวยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%

 

 

 

 

Visitors: 48,520