บทความ 1

 

จำหน่ายปลีก-ส่ง และ  รับซ่อม

 

   จำหน่ายเครื่องมือสำรวจ   เครื่องมือโยธา ล้อวัดระยะ    เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 

 เครื่องหาพิกัดสัญญาณจากดาวเทียม GPS  เครื่องมือก่อสร้าง  เครื่องตีเส้นจราจร  สว่านไฟฟ้า   ปั๊มน้ำ ปั๊มลม  

ตู้เชื่อม  งานจราจร อุปกรณ์ดับเพลิง  และ รับซ่อม เครื่องมือ

ที่เกี่ยวข้อง  

 

 

               สนใจสอบถามลายละเอียดและราคา  

                    คุณแอน  086-332-5251 

 

        1. OVER HAUL

                 - ถอดล้างทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก

                 - ใส่ไขหล่อลื่นจุดหมุนทุกจุด

                 - ปรับตั้งกล้องให้พร้อมใช้งำน

                 - พร้อมออกหนังสือรับรองการปรับตั้ง ( Certificated letter )

       2. ต้องการหนังสือรับรองการปรับตั้ง ( Certificated letter ) ใบละ 200 บาท ตกล้อง 1 ชุด

       3. ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าอะไหล่และค่าบริการรับ-ส่งสินค้า

       4. ค่าบริการ รับและส่ง สินค้า (ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) ครั้งละ 400 บำท

        5. รำคำดังกล่ำวยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 


  • จำหน่ายปลีก-ส่ง เครื่องตีเส้นจราจรและอุปกรณ์ที่เกี่ข้อง บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์ แพลนเน็ต จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือก่อสร้าง เครื่องตีเส้นจราจร สีจราจร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้...
Visitors: 41,672