เครื่องหาพิกัดสัญญาณจากดาวเทียม GPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น MAP64s , MAP64sc

                

 

เครื่องหาพิกัดสัญญาณจากดาวเทียม GPS 

ยี่ห้อ GARMIN รุ่น MAP64s และ MAP64sc

 

                               

                                                                       

                    เครื่องมือหาพิกัดสัญญาณจากดาวเทียม  GARMIN

                                        รุ่น GPS MAP64s  Thai

 

รายละเอียดคุณลักษณะ

 

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS GARMIN รุ่น GPS map 64S Thai

1. เป็นเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS

2. มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง (High-Sensitivity) ที่รองรับระบบ WAAS and HotFix

3. มีความคลาดเคลื่อนของการหาตำแหน่งไม่มากกว่า 10 เมตร RMS

4. จอภาพสี LCD ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า ( กรอบนอก 2.8 x 1.9 นิ้ว )( กรอบใน 1.43 x 2.15  นิ้ว)(แนวทแยง  2.6 นิ้ว )

(ขนาดเครื่อง 2.4x6.3x1.4 นิ้ว )

 แบบ TFT ไม่น้อยกว่า 65,000 สี มีไฟส่องสว่างหน้าจอ (Geotagged Pictures) ด้วย High-sensitivity GPS

5. แสดงต าแหน่งพิกัดทั้งระบบพิกัด UTM และ Latitude/Longitude

6. แสดงค่าพิกัดบน Datum สากล (WGS84) และ Datum ที่ใช้กับประเทศไทยได้

7. บันทึกข้อมูลต าแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 5,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง

8. บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ (Track Log) ได้ถึง 10,000 จุด และสามารถแยกจัดเก็บได้สูงสุดถึง 200 Saved Tracks

9. สร้างเส้นทางกลับอัตโนมัติได้ (Track back)

10. เครื่องมีลักษณะทนทานต่อการกระเทือน และสามารถกันน้ำระดับ IPX-7

11. มีสายอากาศในตัวเครื่อง

12. สามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (Alkaline, NiMH, Lithium) ขนาด AA จ านวน 2 ก้อน

13. สามารถใช้ได้ดีในอุณหภูมิของประเทศไทย

14. มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ โดยสามารถแสดง ตำแหน่ง อำเภอ / กิ่งอำเภอ / ตำบล , ถนนทางหลวง แผ่นดิน 1-4 หลัก , ถนน รพช.

     ถนนโยธาธิการและถนนในเขตเทศบาล, เส้นทางรถไฟสายหลัก, สถานี รถไฟ , สถานที่หน่วยงานราชการและสถานที่สำคัญต่าง ๆ 

     มากกว่า 500,000 จุดทั่วประเทศ เป็นต้น

15. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ

16. มีหน่วยความจ าภายใน (Internal Memory) 4 GB

17. สามารถรองรับหน่วยความจ าภายนอก (External Memory) ได้แบบ microSD card

18. มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed USB และแสดงผล แบบ USB mass storage ได้

19 สนับสนุนการการรับ-ส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยระบบ Garmin Connecttm Mobile

20. เมนูการใช้งาน เลือกได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

 อุปกรณ์มาตรฐาน 

1. ห่วงคล้อง                                   1 อัน

2. สายส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์        1 เส้น

3. แบตเตอรี่ Ni-MH ขนาด AA          1 ชุด

4. คู่มือการใช้เครื่อง                         1 เล่ม


                                                          

                                           เครื่องหาพิกัดสัญญาณจากดาวเทียม GPS

                                                                  GARMIN รุ่น GPSmap 64sc Tha

คุณลักษณะเฉพาะ

1.  เป็นเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS 

2.  มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง (High-Sensitivity) ที่รองรับระบบ WAAS and HotFix 

3.  มีความคลาดเคลื่อนของการหาตำแหน่งไม่มากกว่า 10 เมตร RMS 
4.  จอภาพสี LCD ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.43 x 2.15 นิ้ว (3.6 x 5.5 ซม.) , แบบ TFT ไม่น้อยกว่า 65,000 สี มีไฟส่องสว่างหน้าจอ

5.   มีกล้องถ่ายรูปความละเอียด 8 ล้านพิกเซล

6.  แสดงตำแหน่งพิกัดทั้งระบบพิกัด UTM และ Latitude/Longitude

7.  แสดงค่าพิกัดบน Datum สากล (WGS84) และ Datum ที่ใช้กับประเทศไทยได้

8.  บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 5,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง

9.  บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ (Track Log) ได้ถึง 10,000 จุด และสามารถแยกจัดเก็บได้สูงสุดถึง 200 Saved Tracks

10.  สร้างเส้นทางกลับอัตโนมัติได้ (Track back)

11.  เครื่องมีลักษณะทนทานต่อการกระเทือน และสามารถกันน้ำระดับ IPX-7

12.  มีสายอากาศในตัวเครื่องและมีช่องต่อสายอากาศภายนอก

13.  สามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (Alkaline, NiMH, Lithium) ขนาด AA จำนวน 2 ก้อนโดยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดไม่ประมาณ               16 ชั่วโมงหรือขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน

14.  สามารถรองรับหน่วยความจำภายนอก (External Memory) ได้แบบ microSD card

15.  สามารถใช้ได้ดีในอุณหภูมิของประเทศไทย

16.  มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ โดยสามารถแสดง ตำแหน่ง อำเภอ / กิ่งอำเภอ / ตำบล , ถนนทางหลวงแผ่นดิน 1-4 หลัก , ถนน รพช. , ถนนโยธาธิการและถนนในเขตเทศบาล, เส้นทางรถไฟสายหลัก, 
สถานีรถไฟ , สถานที่หน่วยงานราชการและสถานที่สำคัญต่างๆมากกว่า 500,000 จุดทั่วประเทศ เป็นต้น

17.  มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ

18.  มีหน่วยความจำภายใน (Internal Memory)  8 GB 

19.  มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed USB และแสดงผลแบบ USB mass storage ได้

20.  เมนูการใช้งาน เลือกได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย

1.  ห่วงคล้อง                                                          1  อัน

2.  สายส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์                                  1 เส้น

3.  แบตเตอรี่ ขนาด AA                                             1  ชุด

4.  คู่มือการใช้เครื่องเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย         1  เล่ม


 

Visitors: 10,618