กล้องสำรวจ TOTAL STATION 11

 

กล้องสำรวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์

ชนิดวัดระยะทางได้ 

TOTAL STATION  

 

 

Visitors: 9,308