เลื่อยโซ่ยนต์STIHL(สำหรับหน่วยงานราชการ และ เอกชน)

 

 

ลื่อยโซ่ยนต์  STIHL

( ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน )

 

 


  

 

สินค้านำเข้าถูกต้อง เราใช้อะไหร่แท้ทุกชิ้น  ไม่ใช้อะไหร่เทียบ  

 ขนาดบาร์โซ่ 12 นิ้ว ขึ้นไปต้องขออนุญาติใช้ก่อน

มีบริการขออนุญาติใช้สำหรับหนว่ยงานราชการ

Visitors: 25,768