ปั๊มดูดโคลนเบนซิน

 

ปั๊มดูดโคลน ,ดูดเลน 

ดูดของเสีย และ สิ่งปฏิกูล 

SAKARI รุ่น TP-30E 

Visitors: 49,493